اختلال شخصیت ضد اجتماعی و فیلم تنگه وحشت

3,960

بیمارانی که اختلال های شخصیت را تجربه می کنند، الگوهای نابهنجار فکری، احساسی و رفتاری دارند که به دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شان برمی گردد.