پنل معرفی شتابدهنده ها،مراکز رشدوپارک های علم و فناوری

229
مدیریت و اجرا: آرش برهمند اعضای پنل: امیر نورالدینی، دکتر محمد انصاری، دکتر سید حسین موسوی، علی عمیدی
pixel