برده‌داری در اسلام.

204
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

حقایقی تلخ در مورد برده‌داری مدرن و مقایسه آن با بردگی (اسیران جنگی) در اسلام... آیا برده‌داری اسلامی (اسیران جنگی) با برده‌داری قبل از اسلام و حتی بعد از آن قابل مقایسه است؟ اکثر اسلام‌ستیزان و حتی بعضی از مسلمانان که از قانون اسیران جنگی آگاهی کامل ندارند، برده‌داری اسلامی را، به مانند برده‌داری‌ که در فیلم‌ها به تصویر کشیده‌اند مقایسه می‌کنند‌. اما واقعیت امر چیست؟

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده