مجمع گفتگوی همکاری آسیا

79
مجمع گفتگوی همکاری آسیا چیست و برای اولین بار در چه زمانی این ایده مطرح شد و این که چند کشور عضو این مجمع هستند؟ چه ساختاری و اهدافی را دنبال می کند؟
pixel