گزارش روز سوم نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار

190

برگزاری همایش فرانچایز و توسعه کسب و کار از اتفاقات ویژه ی این روز بود.