اروپا و تبادل دانشجو در کشورهای جهان

400

تاکنون تبادل دانشجو در برنامه بین المللی “ اراسموس” نمونه ای از تجربه درس خواندن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است . در حال حاضر برنامه “اراسموس” از مرزهای اروپا بیرون رفته و قصد دارد آموزش در اروپا را جهانی کند. www.RandD.ir