چگونه یک مخلوط کن - آسیاب بسازیم ؟!

3,962

احتیاط!!! ساخت این وسیله توسط افراد بزرگسال و با توجه به نکات ایمنی انجام شود .

مصطفی
مصطفی 374 دنبال کننده