«دادنامه»

147

ارائه آقای «امیرخسین عرب‌پور» تحت عنوان «دادنامه» در نخستین دوره مسابقه ارائه‌های علمی کوتاه ایده‌پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «امیرحسین عرب‌پور» - «پیمان حسنی» - «سیدمحمدقاسم حسینی»