همگرایی نخبگان سیاسی و علمی کشور

108

مباحث ارزشی مهندس محمد ابراهیم نیا از وزارت نیرو در خصوص ارزش آفرینی در جامعه و هم گرا شدن نخبگان فکری و سیاسی جامعه برای توسعه کشور

Abbas_Nouri 3 دنبال کننده
pixel