چرا دندون بچه های امروزی اینقدر زود پوسیده میشه؟

159

پاسخ متخصص به این سوال که چرا دندان کودکان امرزو اینقدر زود و اینقدر زیاد پوسیده میشود؟ نسل ما پدر و مادر های دهه شصتی اینطوری نبود... بیشتر در: www.drnobahar.com/articles