از مرزهای ساختگی عبور کنید!

49
در پی حوادث اخیر فرانسه و تشدید جریان ضد اسلامی از سوی مقامات و رسانه های غربی، حضرت آیت الله خامنه ای، پیام مهمی خطاب به جوانان در اروپا و امریکای شمالی نوشته اند. در بخشی از این پیام آمده است: امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. Today, the communication media have removed the geographical borders. Hence, don’t allow them to besiege you within fabricated and mental borders
pixel