ضدیت با رباخواری

186

ضدیت با رباخواری، از مبانی انقلاب اسلامی است ⭕️ یکی از دلایل دشمنی با انقلاب اسلامی به خاطر ضدیت با رباخواری در اسلام است __ ✊️نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا