زانودردهایی که منشا آنها لگن است،

704
توضیحات دکتر رشید گنجی در مورد مواردی که منشا زانو درد در واقع از لگن است. دکتر رشید گنجی با درخواست عکس رادیولوژی از مفصل زانو و لگن احتمال اینکه منشا درد زانو از لگن باشد را بررسی می کنند و قبل از این بررسی ها به درمان زانو نمی پردازند.
pixel