هدف جریان باطل

138
** جریان باطل می خواست، حاکمیت از اسلامی ظاهری هم خالی شود ** آیت الله قائم مقامی اندیشه عاشورایی امام خمینی را تبیین می کند
pixel