روضه امام حسن مجتبی ع حاج احمد واعظی ۸ شوال .. ۱۴۴۰

324

سالروز تخریب حرم و قبور ائمه بقیع ع هیئت جنت الرضا ع