قسمت هفتم - اضافه کردن سطر و ستون در اکسل 2016

369

این ویدئو اضافه کردن سطر و ستون در اکسل را آموزش می دهد. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده