ابزار یا اوراق بدهی-Debt Instrument

46

ابزار یا اوراق بدهی مدارکی است که که طرف ناشر را قادر می‌سازد تا با تعهد بازپرداخت به وام دهنده بودجه موردنیاز خود را از طریق ایجاد بدهی تأمین کند. فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری (Investopedia) ترجمه شده در گروه تولید محتوای سپینود شرق. موسسه مطالعاتی سپینود شرق با سابقه بیش از ده سال در نگارش و تدوین طرح توجیهی( مطالعات امکانسنجی) و طرح کسب و کار 22584901-021