درس خارج فقه الصلاة - بصورت مجازی - جلسه پنجاهم

32
درس خارج فقه الصلاة / توسط حضرت آیت الله محسن اراکی در تاریخ 99/10/6 بصورت مجازی
pixel