چهارمین حراج سالیانه نگارخانه بهنام دهش پور

322

هنری عبور کرده از نگاه و نشسته بر تار و پود دل… برای تعبیر بودن و با هم بودن تنها یک معنا را یافتیم و آن «بهنام» بود. لحظه های ناب با هم بودن را در کنار حضور شیشه ای هنرمندانه بهنام جشن گرفتیم. گردهم آمدیم و دست هایمان، خالق بزرگترین مفهوم انسانیت شد و دیگری را معنا بخشیدیم.