هجدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

313

با دلایل علمی، طرح توسعه ی باغات در اراضی شیب دار متوقف شد.

pixel