هجدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

299

با دلایل علمی، طرح توسعه ی باغات در اراضی شیب دار متوقف شد.