جلسه اول درس چوبشناسی کاردانی صنایع چوب و مبلمان

339
جلسه اول درس چوبشناسی کاردانی صنایع چوب و مبلمان متاسفانه کمی صدای این فایل خراب شد ولی در فایلهای بعدی این مشکل برطرف شد.
pixel