داغترین‌ها: #Copa America 2019

حل تست در برنامه گزینه ٤ با حضور دكتر سركشیك زاده

312

٩ بهمومها برنامه گزینه ٤ میزبان دكتر سید هادی سركشیك زاده بود و در أین برنامه تستهای دین و زندگی پایه دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت