نرخ فقر مطلق در کشورهای مختلف

85
85 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

source: Poverty and Shared Prosperity 2018 : Piecing Together the Poverty Puzzle, worldbank.org, 2018/11/14