8- مدیریت مشترکین گاز

60

در این فیلم ارتباط نرم افزار امداد و حوادث گاز با اطلاعات مشترکین و GIS و دسترسی به موقعیت آنها بر روی نقشه معرفی می گردد. http://rayanandisheh.com