گروه جاوید؛ حامی اولین دوره مسابقه ماهیگیری ورزشی کشور

216
گروه جاوید در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود به عنوان تنها حامی اولین دوره مسابقات ماهیگیری ورزشی کشور در کنار این ورزش دوست دار محیط زیست قرار گرفت و با همکاری باشگاه ماهیگیری تهران، مجموعه بام لند و جمعی از ماهیگیران با سابقه و طبیعت دوست کشور اولین دوره مسابقات ماهیگیری ورزشی کشوری را در دریاچه شهدای خلیج فارس واقع در بام لند برگزار نمود.
pixel