شهید حسن باقری : وظیفه ما چیست؟

893
صوت شهید حسن باقری نابغه ی جوان جنگ در مورد وظیف ما در برابر مشکلات ، برنامه ریزی و پیشگیری در مقابل کارهایی که دشمنان می خواهند بکنند.
pixel