ارتش سایبری صهیونیسم در اسرائیل و جامعه بین الملل

163
این بخش از فعالیت پروژه ای است که توسط رژیم اسرائیل و گروه های طرفدار اسرائیل حمایت مالی می شود. در این پروژه از سربازان اسرائیلی، دانش اموزان، نوجوانان و حتی سالخوردگان...
pixel