علم تا ثروت (آزمایشگاه آنالیز مغزه های چاه گاز)

48

از مجموعه برنامه های «علم تا ثروت» شبکهٔ اول سیما، منبع: tv1.ir