امام مهدی در قرآن | جلسه نهم | توضیحاتی به بهانه روایت هفتم

70
استاد در این جلسه، به نقد و بررسی دو مطلب مستقل پرداختند. 1. حدیثی درباره شعیب بن صالح و ارتباط او با شهر ری 2. توضیحاتی به بهانه روایت هفتم
pixel