کلیپ/دپ/مهراب/ماتم کده

261
لآلآیئ بِخوآب دآرَم میآم پیشِت مَن وآسِع مَرگَم فَقَط بَهونِع مئ خوآستَم حآلآ کِع تو رَفتئ چآرِع یِع دِل تیغِع میکِشَم رو این رَگآئ بئ صآحآبئ اِمشَب بآ هَمِع دَردآئ رو سینَم لآلآیئ میخونَم تو رآحَت بِخوآبئ حَلآلَم کُن اَگِع خوب نَبودَم وآسَت حَلآلَم کُن اَگِع اَذیَتِت کَردَم بُلَند شو بِبینَم تو حَق نَدآرئ بِرئ تآ نَگئ بِهِم حَلآلِت کَردَم بَرنِمیگَردَم

⛤~ариања~⛤

2 ماه پیش
باران آجو سیلومز چر پیام میدم جواب نمدی بیا واتساپ بی زحمت عجیجم
◾✴◼..The Meaningless Queen..◼✴◾ پآکیدَعم بِزآ بِنَصبَمِش بِعت پئ میدَم

⛤~ариања~⛤

2 ماه پیش
کار خودته؟
pixel