طنز دیرین دیرین - قهروی

1,431

این قسمت انیمیشن دیرین دیرین به موضوع قهر وی می پردازد. http://jamejamonline.ir/nama/2379548660235213458/قهروی