دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 49

36

شماره چهل و نه-1398/01/18 در برنامه شماره چهل و نهم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-نکات مهم کسب و کار در قانون بودجۀ سال 1398 کل کشور متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi