تعویض روغن هیدرولیک فرمان ال 90

720
مرادزاده 09124251950 در این ویدئو تعویض روغن هیدرولیک انجام میشود. تعویض روغن هیدرولیک باعث افزایش عمر قطعات فرمان هیدرولیک و نرم شدن فرمان میشود. اگر فرمان خودروی l90 شما سفت شده حتما میتونه از روغن هیدرولیک فرسوده باشه.
pixel