زباله نزیزیم

51

در سمینار محیط زیست و توسعه گردشگری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان مطرح شد #زباله_نریزیم