فناوری هوشمند شیردوشی و تغذیه گاو در مزرعه ای هوشمند در دانمارک

143
ویدئوهای بیشتر را در کانال کیفیت گستر شریف ببینید. برای درخواست مشاوره و آموزش به سایت www.qgsco.com مراجعه نمایید.
pixel