پارادایم شیفت از نگاه سقراط

771
چرا کارهایی که داری انجام میدی رو انجامشون میدی؟ چه چیزی داره رندگیت رو کنترل میکنه؟ .... 09113147886
pixel