مبانی و كاربرد راىانه (غیر از رشته کامپیوتر) - فیلم ۰۰2

572

كلیۀ رشته هاى فنى و حرفه اى (به جز رشتۀ کامپیوتر) - شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى - شمارۀ درس ۶۱۵۱ -فصل دوم