جلسه ارائه: «شفافیت و سامانه های اقتصادی»

639

در این ارائه ضمن آشنایی به مفهوم سامانه های اقتصادی، به ارتباط آن با شفافیت خواهیم پرداخت. برای مطالعه بیشتر، می توانید به مطلب مربوط به این ارائه در سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس l.tp4.ir/l05 و همچنین برای مشاهده سایر ارائه ها می توانید به صفحه ی آموزش سایت، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.