عزاداری رزمندگان گردان فجر

136

عزاداری گردان فجر و یاد یاران شهید توسط شهید غلامحسین محمودی و رزمنده اصغر شجاعی معروف به اصغر فلک ایلام