نقشه گنج ماتریس - گزارش یک دقیقه ای - مهر ۹۷

73

در مهر ۹۷، یک رویداد نقشه گنج برای تجربه آموزان ماتریس برگزار شد و سه تیم در سه فضا به حل معمای طرح شده پرداختند. ماتریس یک دوره تجربه آموزی است که در پایان دوره اول به واحد آموزش درون سازمانی گروه بانیک تبدیل شد. این ویدئو را به سفارش گروه بانیک تهیه کردم.