حماسه سازان لشکر33المهدی(عج)تخریب .خرمشهر.منطقه عملیاتی کربلای 4

232

رزمندان لشکر 33المهدی(عج)واحد تخریب.خرمشهرمنطقه عملیاتی کربلای چهار