توصیه امام خمینی (ره) به ملت و علمای مصر

289

توصیه امام خمینی (ره) به ملت و علمای مصر درباره دست نشاندگان استکبار در منطقه