شهرام ناظری - فرید الهامی

1,801

-یاری چوار چیون باوریم وه جا -راستی و پاکی نیستی و ردا -شهرام ناظری -آهنگسازی بر اساس مقام های یارسانی فرید الهامی -گروه فردوسی ، اجرای قونیه

علی
علی 0 دنبال کننده