سلطان چوب کیست؟!

261

سلطان چوب کیست؟ سلطان چوب کجاست؟ قاضی این پرونده کیست؟ | جنگل های زاگرس، جنگل های هیرکانی، جنگل های ارسباران و ... در حال نابودیست. هزاران هکتار از اراضی جنگلی ایران در دست یک مافیای بزرگ است. سلطان چوب یک مافیای بسیار بزرگ در حال قلع و قمع جنگل های ایران است. آیا وقت آن نیست که این مافیای نابودگر به پای میز محاکمه فراخوانده شود؟ | سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران: www.EAFworld.com .