اولین عمل پیوند قلب در تاریخ ایران

273

اشاره به پیشرفت های ایران دارد که برای اولین بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است که همه آنها در همین 4 دهه گذشته و بعد از انقلاب رخ داده است. اولین عمل پیوند قلب در تاریخ ایران