لیزر داخل عروق

19
لیزر داخل عروق درمان دائمی ،سرپایی و بدون عارضه برای واریس های طنابی
pixel