نذر فرهنگی؛ آینه ای از سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

870

نذر فرهنگی از نذورات معنی داری است که نیاز به مشارکت هوشمندانه مبتنی بر ارزش گرایی و عقلانیت دارد. روی آوردن مردم به انجام نذورات فرهنگی می تواند در برآورده کردن بخشی از نیازهای اجتماعی – فرهنگی جامعه موثر واقع شود. این می شود که همگرایی اجتماعی در بستر نذر فرهنگی بیشتر تحقق می یابد.

مجید صحاف
مجید صحاف 46 دنبال کننده