مجموعه تمرینات یوگا برای پیشگیری و بهبود دیابت Yoga for Diabet

1,677

۱۹ دقیقه مجموعه تمرینات و وضعیت های مفید برای پیشگیری و بهبود دیابت Yoga for Diabetes تمرینات شامل آسانا و پرانایاما است طراحی: تمرین سینا صمیمی اجرا: رضا بیگی کارگردان: امین پرتوی