مسیر آمیگدالا تا قشر مخ_مقدمه ای بر کارگاه هوش هیجانی 6

443

با یادگیری تکنیک هایی می توانیم هوش هیجانی خود را تقویت کنیم. منظور از هوش هیجانی را در کانال تلگرام توضیح داده ام.

pixel