در بهشت زهرا سلیمانی تیره ای خاص از ارواح و بختیاری ارواح برزخی متنوع است

329

ارواح برزخی در بهشت زهرا بیشتر در آرامگاه های شخصی زندگی می کنند .